Det är hos länsstyrelsen du ansöker om tillstånd för allmän kameraövervakning. Ansökan lämnar du till länsstyrelsen i det län där kameraövervakning ska ske.

Syftet med gällande lagstiftning är att öka möjligheterna att med hjälp av kameraövervakning förhindra och utreda brott. Samtidigt finns det regler i lagen som ska säkerställa att integritetsskyddet är tillfredsställande.Den som tänker övervaka en plats med kamera dit allmänheten har fritt tillträde måste ha tillstånd. I detta sammanhang är det ointressant om platsen är ett offentligt eller privat område.

Exemplet på utrymmen eller områden som inte anses upplåtna för allmänheten är bostäder, villatomter, trappuppgångar i flerfamiljehus eller utrymmen och områden på arbetsplatser där allmänheten inte tillåts vara.

För kameraövervakning i banklokaler, postkontor och butiker behövs inte tillstånd. Denna förenkling har gjorts på grund av behovet av skydd mot rån och stölder i sådana lokaler.

Övervakning utan tillstånd får ske under förutsättning att syftet med övervakningen är att förebygga brott och att den kamera som används är fast monterad. Det krävs också att en anmälan om övervakning görs till Länsstyrelsen och – när det gäller övervakning i butiker – en överenskommelse träffas med en organisation som företräder de anställda.

Oavsett var kameraövervakning sker måste man upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Lagen omfattar även avlyssning eller upptagning av ljud som sker i samband med kameraövervakning. Avlyssning eller upptagning av ljud får aldrig ske utan att upplysning lämnas om det.